O nás

Advokátska kancelária Varinský & Kožák bola založená v roku 2012 s cieľom nadviazať na predchádzajúcu advokátsku prax jej zakladateľov ako samostatných advokátov. Spojením našich síl sme tak pripravení zabezpečiť svojim klientom efektívne poskytovanie právnych služieb vo všetkých kľúčových oblastiach súkromného i verejného práva. Našou snahou je vytvorenie modernej a dynamickej advokátskej kancelárie, založenej na rešpektovaní tradičných hodnôt advokácie. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás absolútnou prioritou ochrana a presadzovanie práv a oprávnených záujmov našich klientov. Pri svojej činnosti pritom kladieme dôraz predovšetkým na odbornosť a účelnosť poskytovaných právnych služieb, no v neposlednom rade i na zabezpečenie maximálnej úrovne diskrétnosti, za súčasného zachovania cenovej dostupnosti poskytovaných služieb. Spolupráca s našimi klientmi je preto vždy založená na vzájomnej dôvere, korektnom prístupe a serióznom jednaní. Sme presvedčení, že práve vďaka tomu sa nám darí budovať pevné partnerské vzťahy, ktoré sú vyjadrené spokojnosťou našich klientov. Bude naším potešením, ak sa medzi nich zaradíte i vy..

JUDr. Lukáš Kožák

je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (r. 2004). Koncipientskú prax vykonával v rokoch 2004 – 2007 v advokátskej kancelárii Smetana, Lupták & Partners. Od 01. 01. 2008 je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 4647. V rámci poskytovania právnych služieb sa zameriava predovšetkým na oblasť občianskeho, obchodného, pracovného a rodinného práva. Špecializuje sa najmä na riešenie nárokov na náhradu škody, právne vzťahy týkajúce sa kúpy, predaja či výstavby nehnuteľností. Intenzívne sa venuje taktiež pracovnoprávnym problémom, agende obchodných spoločností, ako aj otázkam rozvodu manželstva vrátane vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ovláda slovenský, anglický a nemecký jazyk.

JUDr. Vladimír Varinský

ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2004. V období od r. 2004 do r. 2007 vykonával prax advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii Smetana, Lupták & Partners. Od 01. 01. 2008 je ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 4632. Ako odborný zástupca Slovenskej republiky od roku 2010 spolupracuje s Council of Bars and Law Societes of Europe (CCBE) na projekte Európskej komisie pod názvom European e-Justice portal v sekcii zaoberajúcej sa právami obvinených v trestnom konaní. V rámci poskytovania právnych služieb sa zameriava predovšetkým na oblasť trestného, ústavného, občianskeho a obchodného práva. Ovláda slovenský a anglický jazyk.