Obchodné právo

  • kompletné právne poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností; príprava a spísanie spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv, zakladateľských listín a stanov obchodných spoločností; s tým súvisiace zastupovanie pred štátnymi autoritami vrátane obchodného registra
  • poskytovanie právnych rád a odborná príprava podkladov pre vykonanie zmien v obchodných spoločnostiach, napr. zmena obchodného mena, sídla, štatutárov, právnej formy obchodnej spoločnosti a iné a s tým súvisiace zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, vrátane registrového súdu
  • kvalifikovaná právna pomoc pri zmene majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach, resp. pri zmene vlastníckych štruktúr podniku, najmä prevod obchodných podielov a akcií, predaj podniku alebo jeho časti a pod. a s tým súvisiace zastupovanie pred orgánmi verejnej moci, vrátane registrového súdu
  • kompletné právne poradenstvo podnikateľským subjektom, zahŕňajúce najmä prípravu a spísanie návrhov obchodných zmlúv, právne analýzy obchodných zmlúv a obchodných podmienok, príprava dokumentácie a realizácia valných zhromaždení, asistencia pri obchodných jednaniach, celkový právny audit obchodných spoločností (Due Diligence) a pod.
  • kvalifikovaná právna ochrana klientov – podnikateľských subjektov – pred neoprávnenými zásahmi do ich dobrej povesti, resp. pred nekalosúťažným konaním tretích osôb, predstavujúcim najmä nezákonný zásah do práv našich klientov na ochranu ich obchodného mena, obchodného tajomstva, na ochranu pred klamlivou reklamou, parazitovaním na povesti podniku, či inými prejavmi zneužitia účasti na hospodárskej súťaži