Občianske právo

  • právne poradenstvo, vrátane prípravy a spísania kúpnych, darovacích, zámenných či iných zmlúv súvisiacich s nadobúdaním vlastníckeho práva k hnuteľným veciam či nehnuteľnostiam (pozemky, stavby, byty), vrátane zastúpenia klienta v konaní pred príslušnou Správou katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností
  • právna ochrana klientov pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb do výkonu ich vlastníckeho práva, či iného užívacieho práva k hnuteľným či nehnuteľným veciam
  • riešenie susedských sporov
  • právne poradenstvo, zastupovanie klientov pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam
  • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
  • príprava a vyhotovovanie návrhov zmlúv, právna analýza a pripomienkovanie zmlúv