Pracovné právo

  • právny audit existujúcej pracovnoprávnej agendy zamestnávateľa s dôrazom na posúdenie vnútropodnikových aktov, pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vyhodnotenie ich súladu s právnymi predpismi ako aj efektivity z pohľadu subjektu zamestnávateľa, návrh prípadných zmien s cieľom zvýšenia efektivity a posilnenia právneho postavenia a v konečnom dôsledku i zvýšenie aspektu prevencie prípadných súdnych sporov.
  • príprava a realizácia všetkých pracovnoprávnych úkonov – najmä pracovné zmluvy, dohody, výpovede, pracovné náplne, pracovné poriadky atď.
  • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. uplatňovanie a vymáhanie pracovnoprávnych nárokov – napr. nevyplatená mzda, odstupné, náhrada škody a pod.