Právne služby

Pri poskytovaní právnych služieb, napomáhame našim klientom pri uplatňovaní ich ústavných práv na obhajobu v trestnom konaní, presadzujeme a chránime iné práva a oprávnené záujmy našich klientov, či už fyzických alebo právnických osôb, využívajúc pritom všetky právne prostriedky, ktoré podľa nášho presvedčenia považujeme pre našich klientov za prospešné.
Za týmto účelom, v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s odbornou starostlivosťou právne zastupujeme našich klientov v trestných konaniach, v konaniach občiansko-právnych, obchodno-právnych, pracovno-právnych, správnych, ústavno-právnych, v konaniach konkurzných a exekučných, vo veciach daňového, colného a bankového práva a to jednak pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, štátnymi orgánmi, úradmi, či inými orgánmi verejnej moci, ako aj pred inými fyzickými či právnickými osobami.
Účelne a hospodárne, v mene našich klientov, spisujeme a podávame podnety, oznámenia, návrhy, žiadosti, riadne a mimoriadne opravné prostriedky, pre našich klientov pripravujeme návrhy zmlúv či spisujeme iné písomnosti o právnych úkonoch, zabezpečujeme správu majetku našich klientov, pripravujeme právne analýzy a rozbory, či poskytujeme iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci.
Pri plnení tohto poslania je pritom úplnou samozrejmosťou prísne zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone advokácie dozvieme.
Advokátska kancelária Varinský & Kožák teda svojim klientom poskytuje právne poradenstvo a právnu pomoc prakticky vo všetkých odvetviach verejného a súkromného práva, predovšetkým sa však zameriava na poskytovanie právnych služieb v nasledujúcich oblastiach: