Rodinné právo

  • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, vrátane úpravy práv a povinností k maloletým deťom
  • uplatňovanie a vymáhanie nárokov na výživné
  • uplatňovanie a vymáhanie nárokov, týkajúcich sa vyporiadania majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zastupovanie v sporoch o určenie otcovstva