Trestné právo

  • poskytovanie kvalifikovanej právnej pomoci pri obhajovaní obvineného klienta v trestnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi a to v priebehu všetkých štádií trestného stíhania od vznesenia obvinenia klientovi, počas vyšetrovania trestných činov, po podaní obžaloby v konaní pred súdom prvého stupňa ako aj v konaní o odvolaní, vrátane zastupovania klienta v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch (dovolanie, obnova konania a pod.)
  • kvalifikovaná právna pomoc, poskytovaná našim klientom v trestnom konaní pritom pozostáva predovšetkým v účelnom využívaní všetkých zákonných prostriedkov a spôsobov obhajoby smerujúcich k tomu, aby boli v trestnom konaní náležite a včas objasnené tie skutočnosti, ktoré obvineného klienta buď viny zbavujú, alebo jeho vinu zmierňujú. Za týmto účelom v mene našich klientov s odbornou starostlivosťou najmä vypracúvame a podávame návrhy, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania, či iné opravné prostriedky, po konzultácii s klientom navrhujeme, zaobstarávame a predkladáme dôkazy, oboznamujeme sa s obsahom vyšetrovacieho spisu, zúčastňujeme sa jednak vyšetrovacích úkonov ako aj procesných úkonov v konaní pred súdom, pri ktorých fundovane presadzujeme a uplatňujeme právo našich klientov na obhajobu.
  • poskytovanie kvalifikovanej právnej pomoci klientom, ktorým bola v trestnom konaní obmedzená osobná sloboda, teda klientom, ktorí boli zadržaní, zatknutí, vzatí do výkonu väzby a to zastupovaním klienta pred orgánmi polície pri zadržaní a zatknutí, resp. zastupovaním klienta pred súdom pri rozhodovaní o väzbe, spísaním a podaním sťažnosti proti rozhodnutiam o vzatí do väzby, resp. proti predĺženiu lehoty väzby, spísaním a podaním žiadostí o prepustenie z väzby na slobodu, spísaním a podaním žiadostí o nahradenie väzby zárukou, sľubom, dohľadom probačného a mediačného úradníka, prípadne peňažnou zárukou (kaucia)
  • právne poradenstvo v prípadoch právoplatného odsúdenia klienta, vrátane spísania a podania žiadostí o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody a žiadostí o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (napr. zákazu vedenia motorových vozidiel)
  • uplatňovanie práva klienta na náhradu škody ako aj práva na náhradu nemajetkovej ujmy, spôsobenej mu v trestnom konaní, napr. vznesením mu obvinenia, zadržaním, zatknutím alebo vzatím do väzby v prípadoch, ak sa v priebehu trestného stíhania preukáže, že toto bolo nedôvodné, teda v prípadoch, v ktorých je klient spod obžaloby oslobodený, resp. keď je trestné stíhanie voči klientovi zastavené.
  • zastupovanie obetí trestných činov (poškodených) v trestnom konaní a uplatňovanie ich práv na náhradu škody, resp. na náhradu nemajetkovej ujmy, spôsobenej im trestnými činmi