Vymáhanie peňažných a nepeňažných pohľadávok

  • právne poradenstvo, smerujúce k efektívnemu zabezpečeniu pohľadávok klientov a v konečnom dôsledku zvýšení miery úspešnosti klientov pri uspokojovaní svojich nárokov, najmä príprava dokumentácie súvisiacej so zriadením záložného práva, ručením, pristúpením k záväzku, zabezpečovacím prevodom práva, uznaním dlhu či záväzku, zmluvných pokút a iných inštitútov.
  • právna analýza pohľadávok (peňažných aj nepeňažných) klientov, vrátane právneho posúdenia „bonity“ dlžníka a následné právne poradenstvo, smerujúce k výberu najvhodnejšej z foriem vymoženia nároku klientov z hľadiska rýchlosti, efektívnosti a hospodárnosti
  • príprava, spísanie a podanie predžalobných výziev dlžníkom na dobrovoľnú úhradu peňažných pohľadávok našich klientov, resp. na dobrovoľné splnenie si iných – nepeňažných – povinností dlžníkov, vrátane zastupovania klientov pri jednaniach s protistranou o mimosúdne vysporiadanie veci.
  • uplatnenie práv klienta spísaním a podaním žalobného návrhu a následné zastupovanie klienta v konaní pred súdnymi a rozhodcovskými orgánmi a to od začatia konania na súde prvej inštancie až do právoplatného skončenia tej ktorej právnej veci, vrátane zastupovania klienta v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch.
  • právne zastupovanie klienta v exekučnom konaní a pri nútenom výkone rozhodnutia
  • kvalifikované právne poradenstvo pri alternatívnych formách uspokojenia pohľadávky klienta, vrátane prípravy a vypracovania písomností o právnych úkonoch týkajúcich sa napr. započítania pohľadávok, postúpenia pohľadávok, prevzatia dlhu, urovnania a pod.