Náhrada škody a náhrada nemajetkovej ujmy

  • uplatňovanie práv klientov na náhradu škody, spôsobenej im na hnuteľnom alebo nehnuteľnom majetku
  • uplatňovanie práv klientov na náhradu škody, spôsobnej im či už na fyzickom alebo duševnom zdraví (náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch za poškodenie zdravia, za usmrtenie, za zásah do duševnej integrity)
  • zastupovanie obetí trestných činov (poškodených) v trestnom konaní a uplatňovanie ich práv na náhradu škody, resp. na náhradu nemajetkovej ujmy, spôsobenej im trestnými činmi
  • uplatňovanie práv klientov na náhradu škody, spôsobenej im nezákonným rozhodnutím orgánov verejnej moci (štátnych orgánov, súdov, vyšších územných celkov a obcí) alebo ich nesprávnym úradným postupom
  • právna ochrana klientov – fyzických osôb – pred neoprávnenými zásahmi do ich občianskej cti, vážnosti pred inými spoluobčanmi v spoločnosti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena, prejavov osobnej povahy, života a zdravia, vrátane uplatňovania práv klientov na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
  • právna ochrana klientov – právnických osôb – pred neoprávneným zásahom do ich dobrej povesti, vrátane uplatňovania práv klientov na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch